Quản Trị 4.0

Support plans

Dưới đây là biểu đồ so sánh về bốn cấp hỗ trợ của chúng tôi 

và các dịch vụ đi kèm để bạn có thể chọn tùy chọn tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Dưới đây là biểu đồ so sánh về bốn cấp hỗ trợ của chúng tôi và các dịch vụ đi kèm để bạn có thể chọn tùy chọn tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Basic
Miễn phí
Classic 
Miễn phí
Premium  
20% phí License
Enterprise      
25% phí License
DỊCH VỤ 
 Kiến thức cơ bản X X X X
Diễn đàn cộng đồng X XX  X
 Hỗ trợ qua emailX  X X X
 Cổng thông tin khách hàng X X X X
 Trò chuyện trực tiếp8 tiếng x 5 ngày 8 tiếng x 5 ngày12 tiếng x 7 ngày
 Hỗ trợ miễn phí8 tiếng x 5 ngày 8 tiếng x 5 ngày12 tiếng x 7 ngày
 Hỗ trợ từ xa  X X
 Giới thiệu sản phẩm  X X
 Hỗ trợ cấu hình X X
 Quản lý tài khoản kỹ thuật X
 Báo cáo hàng quý [Sử dụng tính năng + Đề xuất tính năng] X
Thời gian tối đa phản hồi  24 tiếng 8 tiếng 4 tiếng 2 tiếng
ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 Dựa trên phiên bản Phiên bản miễn phí Phiên bản trả phíPhiên bản trả phí Phiên bản trả phí
 Dựa trên số lượng người dùng  - - - Tối thiểu 25 người dùng
 Dựa trên thời gian đăng ký - Hàng năm hoặc hàng tháng Hàng năm Hàng năm