Quản Trị 4.0

Xác nhận hỗ trợ bởi đối tác của Zoho tại Việt Nam

Bước 1: Truy cập trước vào tài khoản Super Admin rồi mở đường link tại đây

Bước 2: Tích vào Chọn Tất Cả

Bước 3: Nhấp vào Tag đối tác của bạn

Bước 4: Bấm Tiếp tục để hoàn thành.

*Note: Nhập Partner Code là QUANTRI40 (nếu yêu cầu)

Hướng dẫn bằng hình ảnh: