Quản Trị 4.0

Liên kết các ứng dụng với nhau để bạn được tự do

Tự động hóa quy trình kinh doanh bằng cách kết nối các ứng dụng của bạn với Zoho Flow. Xây dựng tích hợp thông minh để phá vỡ rào cản thông tin trong doanh nghiệp của bạn.

Tự động hóa quy trình kinh doanh bằng cách kết nối các ứng dụng của bạn với Zoho Flow. Xây dựng tích hợp thông minh để phá vỡ rào cản thông tin trong doanh nghiệp của bạn.

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Flow

Kết nối. Tự động hóa. Tổ chức.

Từ công việc hàng ngày đến quy trình chi tiết, tự động hóa tất cả nhiệm vụ kinh doanh với Zoho Flow.

Kết nối các ứng dụng chính

Kết nối các ứng dụng để đảm bảo luồng thông tin không bị gián đoạn. Nhận email, báo cáo, hồ sơ và nhiều thứ khác để tự động di chuyển giữa các ứng dụng.

Tự động hóa rộng rãi với các quy trình nhiều bước

Thiết kế Flows để hoàn thành một loạt các nhiệm vụ thường nhật có thể chiếm thời gian làm việc hiệu quả của bạn. Tập trung vào trọng tâm hoạt động kinh doanh.

Tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả

Làm việc tập thể khi xây dựng quy trình công việc kết nối thông tin giữa các phòng ban. Phối hợp với thành viên trong nhóm và tạo hòa khí trong quy trình kinh doanh.

Kết nối các ứng dụng chính

Kết nối các ứng dụng để đảm bảo luồng thông tin không bị gián đoạn. Nhận email, báo cáo, hồ sơ và nhiều thứ khác để tự động di chuyển giữa các ứng dụng.

Kết nối các ứng dụng chính

Kết nối các ứng dụng để đảm bảo luồng thông tin không bị gián đoạn. Nhận email, báo cáo, hồ sơ và nhiều thứ khác để tự động di chuyển giữa các ứng dụng.

Mang các ứng dụng kinh doanh lại với nhau

Tạo khả năng tích hợp tùy biến để tự động hóa quy trình công việc trên nhiều phòng ban chức năng khác nhau trong doanh nghiệp của bạn.

Tạo khả năng tích hợp tùy biến để tự động hóa quy trình công việc trên nhiều phòng ban chức năng khác nhau trong doanh nghiệp của bạn.

Hãy để tự động hóa chiếm vị trí trung tâm

Đăng ký dùng thử miễn phí Zoho Flow