Quản Trị 4.0

Ứng dụng ghi chú đẹp nhất trên mọi thiết bị - Zoho Notebook

Truy cập ngay

Note. The Cards.

Chia sẻ & Cộng tác

Chia sẻ ghi chú của bạn một cách an toàn và bảo mật với bạn bè và đồng nghiệp. Chia sẻ ghi chú và cộng tác an toàn với những người bạn tin tưởng.


Đồng bộ hoá và xuất file

Đây là ghi chú có thể được đồng bộ hóa với đám mây và trên các thiết bị của bạn. Nó luôn được sao lưu và luôn cập nhật. 

Dùng thử miễn phí ngay