Quản Trị 4.0

Tự động cập nhật thông tin Tài khoản trên CRM

13.02.2019 10:39 AM Nhận xét Bởi Phạm Quốc

Lấy một trường hợp khách hàng tiềm năng được thu thập thông qua các web-form. Hầu hết các khách hàng tiềm năng không điền vào toàn bộ biểu mẫu. Sau khi có khách hàng tiềm năng, bạn tiếp tục tạo các bản ghi có liên quan trong mô-đun Tài khoản và Liên hệ. Bây giờ bạn thấy rằng khách hàng tiềm năng đã đủ điều kiện, bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội để thu thập thêm thông tin chi tiết, phải không? Khi bạn cập nhật các chi tiết này trong mô-đun tài khoản, bạn cũng muốn chúng được cập nhật tự động trong mô-đun Liên hệ. Hàm tùy chỉnh của tuần này sẽ giúp bạn thực hiện được việc đó.

Và nó không chỉ là mô-đun Liên hệ được cập nhật. Các trường liên quan trong bất kỳ mô-đun được chọn, bao gồm các mô-đun tùy chỉnh, được cập nhật tự động bằng chức năng tùy chỉnh này. Để áp dụng chức năng tùy chỉnh này cho các mô-đun khác, chỉ cần cập nhật tên và ID mô-đun trong đoạn code.

Các bước thực hiện hàm:
  1. Đi tới Cài đặt > TỰ ĐỘNG HÓA > Thao tác > Các Hàm tùy chỉnh > Cấu hình Hàm > Tự viết.
  2. Đặt tên cho Hàm. Ví dụ: "Tự động cập nhật thông tin trên CRM".
  3. Chọn mô-đun cần liên kết như Tài khoản. Thêm mô tả.
  4. Sao chép đoạn code bên dưới và dán vào.
  5. Nhấp vào "Edit arguments".
  6. Nhập vào Parameter Name "acctId" và chọn giá trị bằng "Tài khoản Id".
  7. Nhấp vào Save & Execute Script.
  8. Lưu lại.

Đoạn code: 
accountIdStr=input.accountId.to.String();
relatedcontacts = zoho.crm._getRelatedRecords("Contacts", ("Accounts"), accountIdStr);
info relatedcontacts;
for each ele in relatedcontacts
{
contactId = ifnull(ele.get("CONTACTID"),"");
mp=map();
mp.put("Contact Type", input.type );
update = zoho.crm._updateRecord("Contacts", contactId, mp);
info mp;
info update;
}
Chia sẻ -