Quản Trị 4.0

Đồng bộ hóa lịch Zoho Mail của bạn với lịch Zoho CRM.

11.04.2019 10:21 AM Nhận xét Bởi CTV

Nếu bạn đang sử dụng nhiều sản phẩm Zoho, bạn có thể đang duy trì lịch của mình trong mỗi sản phẩm. Ví dụ: bạn cập nhật các sự kiện cá nhân của mình trong Zoho Mail, trong khi bạn duy trì các sự kiện bán hàng của mình trong Zoho CRM.

Tuy nhiên, lưu ý rằng hai lịch này là riêng biệt. Bạn có thể giả định rằng các lịch này được đồng bộ hóa khi chúng đến từ Zoho. Nhưng chỉ trong trường hợp có những người dùng muốn giữ lịch riêng biệt, chúng tôi không đồng bộ hóa chúng theo mặc định trừ khi ban đầu đã chọn đồng bộ hóa thủ công. Nếu bạn muốn đồng bộ hóa chúng, hãy làm theo các bước dưới đây. Nếu không, bạn có thể tiếp tục duy trì hai lịch riêng biệt.

Để bật đồng bộ hóa lịch giữa Zoho CRM và Zoho Mail,
Truy cập calendar.zoho.com.
Nhấp vào Settings > Zoho Apps > chọn Zoho CRM.
Nhấp vào Synchronize.
Bằng cách này, tất cả các sự kiện bạn tạo trong một trong hai lịch sẽ đồng bộ hóa với nhau.
Chia sẻ -