Quản Trị 4.0
Đăng nhập không mật khẩu Single Sign-On của Zoho Vault là phương pháp xác thực cho phép người dùng có thể đăng nhập vào các ứng dụng hàng ngày của họ mà không cần mật khẩu từ đó cũng không còn những yêu cầu đặt lại mật khẩu hay thay đổi định kỳ
01.08.2022 02:14 PM - Nhận xét