Quản Trị 4.0
Xử lý nhân sự thông qua thủ tục giấy tờ truyền thống vừa tốn thời gian vừa rườm rà. Đã đến lúc không cần giấy tờ cho tất cả các hoạt động, bao gồm cả nguồn nhân lực. Nhiều công ty đã bắt đầu tự động hóa quy trình tuyển dụng và quản lý của họ,....
19.10.2022 10:27 AM - Nhận xét