Quản Trị 4.0
Zoho DataPrep - phần mềm chuẩn bị dữ liệu tự phục vụ tiên tiến giúp kết nối, làm sạch, chuyển đổi và làm phong phú dữ liệu của bạn cho quá trình phân tích và lưu trữ
24.07.2022 04:45 PM - Nhận xét
Trước khi dữ liệu được thu thập qua các kênh khác nhau trong tổ chức của bạn có thể được đưa vào sử dụng, dữ liệu đó cần được xác định, trích xuất và chuẩn bị cẩn thận. Dữ liệu sạch được sắp xếp và không có lỗi để nó có thể được cung cấp cho các kho dữ liệu và các ứng dụng kinh doanh.
20.07.2022 03:20 PM - Nhận xét
Trước khi dữ liệu được thu thập qua các kênh khác nhau trong tổ chức của bạn có thể được đưa vào sử dụng, dữ liệu đó cần được xác định, trích xuất và chuẩn bị cẩn thận. Dữ liệu sạch được sắp xếp và không có lỗi để nó có thể được cung cấp cho các kho dữ liệu và các ứng dụng kinh doanh.
20.07.2022 03:20 PM - Nhận xét
Trước khi dữ liệu được thu thập qua các kênh khác nhau trong tổ chức của bạn có thể được đưa vào sử dụng, dữ liệu đó cần được xác định, trích xuất và chuẩn bị cẩn thận. Dữ liệu sạch được sắp xếp và không có lỗi để nó có thể được cung cấp cho các kho dữ liệu và các ứng dụng kinh doanh.
20.07.2022 03:20 PM - Nhận xét